โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง"สมรรถนะบุคลากรและการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) รายบุคคลของสำนักงานอธิการบดี"จำนวนผู้เข้าชม : 105


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Office President


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-885314-18

โทรสาร 053-885319

president@cmru.ac.th