เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดีร่วมทำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ขึ้น


วันที่ 11 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดีร่วมทำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อสร้างเสริมการจัดกิจกรรมการดูแลและจัดระเบียบให้สถานที่และหน่วยงานมีความน่าอยู่ และช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน บุคลกรสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


จำนวนผู้เข้าชม : 235