สำนักงานอธิการบดีร่วมวิเคราะห์และทบทวนSWOT ของสำนักงานอธิการบดี


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรม จัดการวิเคราะห์ SWOT ภายในหน่วยงานสำนักงานอะิการบดีขึ้น ณ ห้องเอื้องแซะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดทำเพื่อสร้างแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 237