โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง"สมรรถนะบุคลากรและการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) รายบุคคลของสำนักงานอธิการบดี"จำนวนผู้เข้าชม : 246