สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษาคม 2555จำนวนผู้เข้าชม : 227