กิจกรรมเปิดฐานการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน


ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอพียงอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการกิจกรรมเปิดฐานการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ลงทะเบียนในฐานการเรียนรู้ที่ตนเองมีความสนใจ โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 294 คน โดยมีฐานกิจกรรมให้นักศึกษาได้เลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 10 ฐานการเรียนรู้และมีวิทยากรให้ความรู้ประจำฐานดังนี้ โดยในฐานการเรียนรู้ต่างๆจะดำเนินกิจกรรมในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.

1.ฐานการเรียนรู้การผลิตน้ำดื่มเสน่ห์จันทร์ วิทยากรประจำฐาน

          1.1 นายศราวุฒิ สมวะถา ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          1.2 นายธวัชชัย สืบเมือง หัวหน้างานบริการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          1.3 นางสาวศิริพร เขียวบุตร หัวหน้างานธุรการ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          1.4 นางสาวเสาวนีย์ วิมุกตายนต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          1.5 นายอนุชิต นัดดาศรี ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

2.ฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ผสมผสาน วิทยากรประจำฐาน

          2.1 นายอนุสรณ์ คัมภีร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

3.ฐานการเรียนรู้กิจกรรมย้อมผ้า/กิจกรรมงานหัตกรรมไม้ วิทยากรประจำฐาน

          3.1 อาจารย์ ดร.ณัฐฏพร จักรวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน

          3.2 นางทัศนีย์ แตรวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริการ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          3.2 นางศรีนวล พิทักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริการ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

4.ฐานการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน วิทยากรประจำฐาน

          4.1 นายเอกลักษณ์ ทองปัน ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          4.2 นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          4.3 นายสมชาย สุริยะ ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          4.4 นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

5.ฐานการเรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในครัวเรือน วิทยากรประจำฐาน

          5.1 นายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.2 นายสุรเดช เพียรดี ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.3 นายอนุชิตนัดดาศรี ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.4 นายประการสิทธิ์ เลอะมู ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.5 นายเอกชัย พัฒนาผาเจริญ ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.6 นายสมชาย สุริยะ ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          5.7 นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร ผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

6.ฐานการเรียนรู้ต้นแบบพืชเศรษฐกิจใหม่ วิทยากรประจำฐาน

          6.1 นายเอกลักษณ์ ทองปัน ผู้อำนวยการกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          6.2 นายอุดร ทาแดง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

7.ฐานการเรียนรู้งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิทยากรประจำฐาน

          7.1 นายธวัชชัย สืบเมือง หัวหน้างานบริการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

          7.2 นายขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

          7.3 นายสุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

8.ฐานการเรียนรู้วิศวกรสังคม วิทยากรประจำฐาน

          8.1 นายอนุสรณ์ คัมภีร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

          8.2 ทีมวิศวกรสังคม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

9.ฐานการเรียนรู้รักษ์ราชภัฏแม่ฮ่องสอน วิทยากรประจำฐาน

          9.1.นายอนุสรณ์ คัมภีร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

          9.2.ทีมวิศวกรสังคม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

10.ฐานการเรียนรู้การใช้งานเครื่องใช้สำนักงานเบื้องต้น วิทยากรประจำฐาน

         10.1 นายภูดิท อักษรดิษฐ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         10.2 นางภัทราวดี ทองปัน นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         10.3 นางสาวกุลนิดา กาวิโล นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 239