รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562


วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 

รหัสประจำตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click! ดูรายละเอียด

 

ระบบรายงานตัวออนไลน์

 

โดยสามารถรายงานตัวออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562
พร้อมชำระเงินค่าประกันของเสียหายจำนวน 1,000 บาท
และค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 12,000 บาท  รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,000 บาท
จึงจะถือว่าลงทะเบียนรายงานตัวสำเร็จ


จำนวนผู้เข้าชม : 222