วิสัยทัศน์/พันธ์กิจ


1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและมีส่วนร่วม ทั้งองค์กรภายใน    ภายนอก