วัตถุประสงค์


1. เพื่อสนับสนุนกาปฏิบัติงานและการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิชาชีพและสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น