ยุทธศาสาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดความคุ้มค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่างมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายในและภายนอก