ประวัติความเป็นมา


สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ (๑) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒ (๑) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีผู้บังคับ บัญชา คือ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภารกิจของหน่วยงาน คือ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
           ๑) ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
           ๒) ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
           ๓) ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
           ๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
           ๕) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

            ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสำนักงานอธิการบดีเป็นรูปแบบใหม่ ต่อมาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
           ๑. กองกลาง
           ๒. กองคลัง
           ๓. กองนโยบายและแผน
           ๔. กองพัฒนานักศึกษา

            สำนักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษา จึงถือว่า สำนักงานอธิการบดี เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ที่จะทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจชองหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง