นโยบาย


1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.พัฒนาหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ                 
3. สนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกองในสำนักงานอธิการบดี
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานอธิการบดี
6. มุ่งเน้นการประสานงานแบบกัลยาณมิตรต่อกัน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ
8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ส่งเสริมการทำนุบำรุงประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม