งานประกันคุณภาพ

# ชื่อ ไฟล์แนบ
1 แผนกลยุทธ์างการเงิน พ.ศ. 2553-2557

2 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2554

4 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2555

5 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2559

6 ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี ปี 2559

7 แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี 2553-2556

8 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 2556-2559

9 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 2559-2564

10 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 2554

11 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 2555

12 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 2556

13 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี 2559

14 คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2554-2558

15 นโยบายการประกันคุณภาพ ปี2559